• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Modernisering ziektewet: pas uw arbeidsovereenkomsten aan

Begin dit jaar is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (“Wet Modernisering Ziektewet”) ingevoerd. Werkgevers die met tijdelijke krachten werken, kunnen als gevolg van deze wet te maken krijgen met een flinke lastenverzwaring per 1 januari 2014. Het is belangrijk daar nu al rekening mee te houden in de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers.

Achtergrond
Het ziekteverzuim en de instroom in de WIA van werknemers met een vast dienstverband is de afgelopen jaren sterk gedaald. Dit komt door de strenge re integratieverplichtingen die gelden voor zowel de werkgever als de werknemer. Die daling geldt echter niet voor de werknemers met een flexibel contract (de zogenoemde “vangnetters”). Hun ziekteverzuim en WIA-instroom is juist gestegen. De regering wil dit met de modernisering van de Ziektewet veranderen. Met de modernisering van de Ziektewet heeft de regering enerzijds beoogd om de zieke vangnetter te stimuleren om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Anderzijds worden werkgevers gestimuleerd meer inspanningen te verrichten zodat voorkomen wordt dat deze groep in de Ziektewet belandt en doorstroomt in de WIA.

Premiedifferentiatie
Dit laatste gebeurt door het invoeren van een nieuwe wijze van premiedifferentiatie. Nu hoeven werkgevers alleen een gedifferentieerde premie te betalen voor de WGA-uitkering van werknemers met een vast dienstverband. Deze premie is gebaseerd op het gemiddeld aantal werknemers met een WGA-uitkering in de branche of sector. Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers een gedifferentieerde premie gaan betalen voor de WGA-uitkering van de werknemers met een vast en flexibel dienstverband en een gedifferentieerde premie voor de Ziektewet¬uitkering van werknemers met een flexibel dienstverband.

Vanaf 1 januari 2014 wordt voor het vaststellen van de gedifferentieerde premie WGA-uitkering en Ziektewetuitkering een onderscheid gemaakt tussen grote werkgevers, middelgrote werkgevers en de kleine werkgevers. Grote werkgevers (loonsom groter dan EUR 3.070.000) moeten een individuele premie gaan betalen die afhankelijk is van de daadwerkelijk instroom in de WGA of Ziektewet. Kleine werkgevers (loonsom kleiner dan EUR 307.000) blijven een sectorpremie betalen. Voor middelgrote werkgevers (loonsom tussen de EUR 3.070.000 en EUR 307.000) komt er een combinatie van een sectorpremie en individuele premie.

Door middel van premiedifferentiatie worden de lasten van de uitkering doorberekend aan de laatste werkgever van de vangnetter. Als een vangnetter ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na het einde van het dienstverband ziek wordt en een uitkering op grond van de Ziektewet krijgt, wordt deze meegeteld bij de berekening van de premie die de werkgever moet gaan betalen. Dit betekent dat hoe meer werknemers in de Ziektewet instromen en uiteindelijk ook in aanmerking komen voor een WGA uitkering, hoe hoger de Ziektewet- en WGA-premies zijn die de werkgever moet betalen. De premie voor 2014 is gebaseerd op het aantal werknemers dat in 2012 een Ziektewetuitkering ontving en het aantal werknemers dat in 2010 ziek is uitgevallen en dat na 104 weken wachttijd in 2012 een WGA-uitkering heeft gekregen.

Advies: pas uw arbeidsovereenkomsten aan
Zolang de arbeidsongeschikte vangnetter een uitkering op grond van de Ziektewet of de WGA ontvangt, blijft deze meetellen bij de berekening van de premie die de werkgever moet betalen. Dit kan flink in de papieren lopen. Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kan een grote werkgever in totaal meer dan 7 jaarsalarissen kosten (2 jaar premie Ziektewet en maximaal 10 jaar premie WIA). U hebt er als werkgever daarom alle belang bij dat de vangnetter zich inspant voor zijn re integratie en zo spoedig mogelijk weer aan de slag gaat! Als werkgever staat u echter zo goed als met lege handen als de arbeidsongeschikte vangnetter zich niet inspant voor zijn re integratie. Omdat de vangnetter al uit dienst is, kan de werkgever de vangnetter niet meer stimuleren om zich in te spannen voor zijn re integratie met een loonstop of de dreiging van ontslag.

Wij adviseren u daarom om een beding in de arbeidsovereenkomst op te nemen op grond waarvan zieke vangnetter verplicht is om zich ook na het einde van het dienstverband in te spannen voor zijn re integratie. Door een dergelijke verplichting te combineren met een contractueel overeengekomen dwangsom, kunt u de arbeidsongeschikte vangnetter stimuleren en zo nodig dwingen om zich in te spannen voor zijn re integratie. Wij adviseren u daarom het volgende beding op te nemen in de arbeidsovereenkomst van bestaande en nieuwe flexibele arbeidskrachten:

 1. De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich onmiddellijk ziek bij werkgever conform de bij werkgever geldende regels omtrent ziekmeldingen;
 2. De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dient:
  • gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige van werkgever;
  • aan werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet of de WIA aan werkgever als eigenrisicodrager of aan het UWV dient te verstrekken. Indien de werknemer geen toestemming geeft medische gegevens aan werkgever te verstrekken dient hij deze wel aan een bedrijfsarts of arts-gemachtigde te verstrekken;
  • alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de WIA;
  • mee te werken aan een namens werkgever aangeboden re integratietraject of proefplaatsing;
  • een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht.
 3. De verplichtingen hierboven genoemd in lid 2 van dit artikel blijven bestaan zolang de werknemer arbeidsongeschikt blijft en een Ziektewetuitkering geniet. Is de werknemer volledig hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij de werknemer binnen 4 weken na hersteldmelding opnieuw arbeidsongeschikt raakt.
 4. Indien de werknemer het in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde overtreedt, verbeurt hij aan de werkgever een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 500,- voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit van overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van de werkgever nakoming te vorderen en onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel 7:650 leden 3 en 5 BW.

Slot
De modernisering van de Ziektewet kan leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring voor werkgevers. Door het overeenkomen en handhaven van bovenvermeld beding in de arbeidsovereenkomst met bestaande en nieuwe flexibele arbeidskrachten kunt u – indien zij ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na het einde van het dienstverband arbeidsongeschikt worden – hun herstel en uitstroom uit Ziektewet of WGA bespoedigen en daarmee de hoogte van uw premie zoveel mogelijk beperken.