• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de onderstaande bepalingen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Fazerelli uitdrukkelijk afgewezen. Aansprakelijkheid wordt wel aanvaard indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (beleidsbepalende leidinggevenden van) Fazerelli. Fazerelli biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Fazerelli streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Fazerelli streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Fazerelli wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Voor een correcte werking van de modules kan je het beste de nieuwste versie van je internetbrowser en besturingssysteem gebruiken. Een voordeel daarbij is dat nieuwe versies van internetbrowsers meestal over betere beveiligingstechnieken beschikken dan oudere versies. Om te controleren of je de nieuwste versie van de browser hebt, kan je terecht op de website van jouw internetprovider. Daar vind je, indien nodig, gratis updates om je besturingssysteem optimaal beveiligd te houden.

Fazerelli aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Fazerelli alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Fazerelli worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. Je dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd voor jouw persoonlijke situatie te evalueren. De inhoud van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Fazerelli dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Fazerelli onderhouden en Fazerelli heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Fazerelli geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Fazerelli dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fazerelli.

Virussen

Fazerelli garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.