• Bel ons: +31 (0)183-73 07 22 of maak online een afspraak

Medewerkers van opdrachtgevers, opdrachtgevers en ondernemingsraden kunnen bij Fazerelli zowel mondeling als schriftelijk een klacht indienen over de dienstverlening van gedetacheerde professionals van Fazerelli of alle andere denkbare onderwerpen. In het geval van een klacht wordt de in deze regeling omschreven procedure gevolgd.

De gedetacheerde professionals van Fazerelli bij wie de klacht binnenkomst, registreert de klacht op het voorgeschreven klachtenformulier en informeert degene die de klacht heeft ingediend over de vervolgprocedure. <doorlooptijd 2 dagen>

Na analyse van de klacht door de desbetreffende medewerker van Fazerelli en/of de directeur of coördinerend bedrijfsarts wordt door de directeur bepaald of en zo ja welke maatregelen redelijkerwijs moeten worden genomen om de klacht te kunnen afhandelen. Hierbij worden zowel curatieve als preventieve maatregelen in ogenschouw genomen. Vervolgens worden deze maatregelen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is ten uitvoer gelegd. Tevens zal op het klachtenformulier worden vastgelegd of en zo ja, welke maatregelingen ter afhandeling van de klacht zijn en/of zullen worden genomen. <doorlooptijd 1 week, indien de klacht nader onderzoek vereist wordt binnen één week na ontvangst van de klacht het tijdspad gecommuniceerd>

De klacht heeft een inhoudelijk karakter:

De gedetacheerde professional van Fazerelli die de klacht heeft behandeld, informeert de directeur over de aard en afhandeling van de klacht. Indien de klacht de directeur betreft, zal de gedetacheerde professional die klacht behandelt tevens de directeur informeren. Het originele klachtenformulier wordt gearchiveerd en bewaard gedurende 5 jaar na de datum waarop de klacht is ontvangen, in het centrale archief, welke beheerd wordt door de directeur Fazerelli.

Degene die een klacht heeft ingediend kan Fazerelli schriftelijk verzoeken om inzage in hem betreffende persoonsgegevens zoals opgenomen in het klachtenformulier. Indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met de wettelijk voorschriften worden verwerkt, kan degene die klacht heeft ingediend, Fazerelli verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Voor deze verzoeken kan men zich richten tot directeur Fazerelli, Papland 4d, Gorinchem, telefoon 0184 648864

Indien degene die een klacht heeft ingediend het oneens is met de wijze waarop zijn klacht is afgehandeld, zal de gedetacheerde professional van Fazerelli de desbetreffende persoon doorverwijzen naar directeur Fazerelli.

De klacht heeft een procedureel karakter:

De gedetacheerde professional van Fazerelli die de klacht heeft behandeld, informeert de directeur over de aard en afhandeling van de klacht. Het originele klachtenformulier wordt gearchiveerd en bewaard gedurende 5 jaar na de datum waarop de klacht is ontvangen, in het centrale archief, welke beheerd wordt door de directeur Fazerelli.

Direct na ontvangst van de klacht neemt de directeur contact op met de klager en bespreekt hoe de klacht het beste verholpen kan worden en welke stappen daarvoor noodzakelijk zijn. <doorlooptijd 2 dagen>

Het besproken tijdspad wordt verder afgehandeld en de klacht wordt eerst afgesploten indien de aanbrenger van de klacht tevreden is met de oplossing.

Indien de afhandeling van de klacht langer duurt dan drie weken, vanaf melding, zal de directeur contact opnemen met de opdrachtgever om de verdere afhandeling te bespreken.

Indien een klacht niet naar wens wordt afgehandeld wordt een beroep gedaan op de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

De klacht heeft een inhoudelijk karakter:

Indien een medewerker zich niet kan vinden in het oordeel/advies van de door Fazerelli gedetacheerde professional kan de medewerker zich richten tot het UWV voor een deskundigen oordeel.

Indien de medewerker van mening is dat de door Fazerelli gedetacheerde professional zich professioneel onjuist heeft gedragen of uitgelaten dan is een gang naar de tuchtcommissie van de professional de meest aangewezen route.